×
Otsing

SA NARVA HAIGLA kuulutab välja kirjaliku enampakkumise kinnisvara võõrandamiseks Karja tn 6, Narva linn

4 juuni 2021

SA Narva HAiGLA kuulutab välja kirjaliku enampakkumise kinnisvara võõrandamiseks

 

Kinnisvara aadressil              Karja tn 6, Narva linn:                                                                                      katastritunnus                          51101:003:0053,                                                                                       katastriüksuse sihtotstarve       ühiskondlike ehitiste maa 100%,                                                                                         площадь                                  10 654 m2

Alghind                                   75 000,00 eurot

Osavõtutasu                            1600,00 eurot

Tagatisraha                            7500,00 eurot

 

 1. Info vara kohta (punktidest 1.2 – 1. 4 saavad ostu-müügi lepingu sätted Ostja poolt endale kolmandate isikute ees võetud kohustuste kohta):
 • Hoone aadressiga Narva linn, Karja tn 6 oli kasutusel nakkushaiguste osakonna ja psühhiaatriaosakonna haiglahoonena. Hoone ehitati 1961. aastal ning renoveeriti 1993. aastal. Müüdav hoone on 4-korruseline keldriga hoone, mille suletud netopind on 3 898,7m2. Kogu kasutusaja vältel renoveeriti kütte-, elektri- ja veevarustuse süsteeme.
 • Kinnistul paikneb juurdesõidutee maaüksustele Karja 6c, Karja 6d ja Karja 6a. Ostja kohustub lubama juurdesõidutee tähtajatut tasuta kasutamist.
 • Kinnistul paikneb soojusvõrk, hoone Karja 6 elektrivarustuse võrk (2006. aastal koostatud skeem), vee- ja kanalisatsioonivõrk (2005. aastal koostatud skeem). Ostja koos hoonega saab enda omandisse ka ülalnimetatud
 • Vee- ja kanalisatsioonivõrguga on liitunud aadressil Karja 6c, Karja 6d ja Karja 6a asuvad hooned. Ostja kohustub hoidma töökorras vee- ja kanalisatsioonivõrke ning lubama kanalisatsioonivõrgu tähtajatut tasuta kasutamist kinnistutelt Karja 6c, Karja 6d ja Karja 6a vee ärajuhtimiseks.

 

 1. Kirjaliku enampakkumise kord
 • Enampakkumise läbiviimise aluseks on 31.03.2021 vastuvõetud SA Narva Haigla nõukogu otsus.

 

2.2. Enampakkumisest ei või osa võtta füüsilised ega juriidilised isikud, kelle suhtes kehtivad järgnevad piirangud:

 • müügi korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
 • isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
 • juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
 • juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus;
 • juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes kehtivad Eesti Vabariigi normatiivaktidega ette nähtud piirangud (kehtivate piirangutega seotud küsimused tuleb adresseerida notarile https://www.notar.ee/et).

2.3. Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda vähemalt kolm kalendripäeva enne enampakkumise kuupäeva SA Narva Haigla arvelduskontole EE722200221018479486 Swedbank

 

2.4. Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus SA Narva Haigla kantselei aadresile Haigla tn 7, 20104 Narva linn, tööpäeviti kell 08:00-16:30 (vaheaeg kella 12:30 kuni 13:00) hiljemalt  22.06.2021 kell 10:00. Ümbrikule kirjutada märgusõnad „Hinnapakkumine. Kinnisvara aadressiga Narva, Karja 6».

 • Pakkumus peab sisaldama järgmisi dokumente:
 1. Pakkuja kirjalik nõusolek osta võõrandatav vara enampakkumisel kehtestatud tingimustel.
 2. Pakkuja andmed:

juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, aadress, kontaktandmed;

füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, isikut tõendava dokumendi koopia, kontaktandmed.

Pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendav volikiri.

 

2.6. Sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa.

2.7. Pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud.

2.8. Panga poolt kinnitatud maksekorralduste koopiad tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta.

2.9. Juriidilisest isikust pakkuja viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne.

2.10. Maksuvõla puudumise tõend.

2.11. Kinnitus selle kohta, et juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või sundlikvideerimise menetlust;

 

 • Enampakkumine toimub 22.06.2021. a kell 10:30, kabinetis nr 8, aadressil Haigla tn 7, Narva linn.

2.13. Enampakkumist protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni liikmed ja sekretär. Pakkumiste avamise juures võivad viibida kõik pakkumise teinud isikud. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes pakkus kõige kõrgemat hinda vara eest.

 

III. Enampakkumise tulemused

3.1. SA Narva Haigla nõukogu kinnitab enampakkumise tulemused ning teeb need pakkujatele teatavaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest arvates. Proteste, päringuid esitatakse SA Narva Haigla nõukogule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Esitatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja seadusliku või volitatud esindaja poolt. Protesti, päringu kohta otsuse tehakse 15 tööpäeva jooksul pärast protesti või päringu saamist.

3.2. Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub allkirjastama hoone ostu-müügi lepingu hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast SA Narva Haigla nõukogu otsuse avaldamist selle kohta, et enampakkumine loetakse toimunuks.

3.3. Enampakkumise võitja tasub tema poolt pakutud summa notarikonto (deposiidi) vahendusel enne lepingu allkirjutamist.

3.4. Vara omandiõiguse üleminek sätestatakse vara ostu-müügi lepingus.

3.5. Enampakkumise võitja makstud raha võetakse tema poolt ostuhinna maksmisel arvesse, teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse makstud raha täies ulatuses.    

3.6. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimisega seotud kulud (s.o notari tasu, riigilõiv, tasu lepingu koopiate eest, tasu raha notari deposiiti võtmise eest jne) ostja.

3.7. Kui ostja ei tasu enda pakutud hinna või ei sõlmi ostu-müügilepingu pärast  enampakkumise toimunuks lugemise kohta SA Narva Haigla nõukogu poolt tehtud otsuse jõustumise ühe kuu jooksul, tühistab nõukogu oma otsuse ning enampakkumine tunnistatakse nurjunuks. Enampakkumise võitjale ei tagastata sellisel juhul tagatisraha.

Osavõtutasu ei kuulu tagastamisele.

 

3.9. Vara võib üle vaadata ja varaga seotud dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel tööpäevadel kell 09:00  kuni 12:00 (tel 35 71 803, e-mail:  haigla@narvahaigla.ee).

 

Lisainfo telefonil +372 35 71803,  e-mail:  haigla@narvahaigla.ee.


Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada