×
Otsing

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Kõik, mis puudutab inimest ja tema olemasolu, loetakse andmeteks. Isiku isikuandmeteks on näiteks tema ees- ja perekonnanimi, aadress, kontaktandmed, samuti andmed tema majandusliku seisundi kohta jms. Isikuandmete hulka kuuluvad ka oma olemuselt delikaatsed andmed ehk eriliigilised isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese terviseandmed. Seega on isikuandmeteks kõik andmed, mis võimaldavad isikut otseselt või kaudselt tuvastada, olenemata sellest, millisel kujul või vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav protseduur. Narva Haigla töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid tervishoiuteenuste, sealhulgas kiirabiteenuste, eriarstide, õendusabi ja muude patsientidele mõeldud teenuste osutamiseks. Samuti osaleb haigla projekteerimis-, õppe- ja teadustööde raames läbiviidavates uuringutes ning täidab muid haiglale erinevate õigusaktidega pandud ülesandeid.

Töötleme isikuandmeid, kui:

 • kui, Te satute meie haiglasse - siis me töötleme Teie isikuandmeid aga ka terviseandmeid, haiguse, vigastuse või mürgituse diagnoosimiseks ja raviks, et leevendada Teie vaevusi, vältida tervise halvenemist või haiguse süvenemist ning taastada tervis;
 • patsient märkis teid oma kontaktisikuks - me töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks;
 • Teie lähedane inimene sattus meie haiglasse - me töötleme Teie isikuandmeid (isikukood, ees- ja perekonnanimi), et kontrollida Teie seost patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseandmed. Teeme seda vaid juhul, kui patsient või uurimisasutus (näiteks politsei) ei ole andmete edastamist keelanud;
 • Te osalete sõeluuringul - töötleme Teie isikuandmeid sõeluuringuga seotud uuringute ja analüüside tegemiseks;
 • Te soovite saada raviga seotud dokumente või andmeid - kasutame Teie isikuandmeid või Teie nõusolekul dokumente või andmeid taotlenud isiku isikuandmeid soovitud dokumentide või andmete väljastamiseks;
 • Te saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse - kasutame Teie isikuandmeid kaebuses esitatud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastuse andmiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele võib vastata teine asutus, edastame selle kirja sinna ja teavitame teid kui kirja saatjat;
 • Te saadate meile ettepaneku või tänukirja - Teie nõusolekul avaldame Teie isikuandmed (ees- ja perekonnanimi) meie haigla kodulehel ja intranetis;
 • Te saadate meile tööle kandideerimise sooviavalduse - lähtume Teie enda esitatud teabest ja avatud allikatest saadud andmetest. Me eeldame, et võime Teie soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid oleme tema kohta kogunud ning õigus tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi või esitada vastuväiteid;
 • Te osalete meie poolt pakutavatel koolitustel - töötleme Teie andmeid (ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, ametikoht) organisatsiooniteabe edastamiseks, nõusoleku küsimiseks, koolitusel osalemist tõendavate dokumentide väljastamiseks, maksedokumentide koostamiseks ja edastamiseks ning koolituste ja konverentside infokirjade saatmiseks. Täpsemat teavet leiate koolitusele pühendatud lehelt;
 • Te külastate meie veebilehti - külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadressi) ja külastusajaga (täpne aeg, arv, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teie isikut tuvastava teabega. Kogume statistikat selle kohta, millist osa saidist külastate ja kui kaua te seal viibite, et selle põhjal meie veebilehti täiustada ja kasutajasõbralikumaks muuta. Selleks kasutame küpsiseid ehk väikseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui külastate meie veebilehti. Küpsiste kasutamisest saab igal ajal loobuda, muutes kasutatava internetibrauseri seadeid ja kustutades juba salvestatud küpsised.

 

Kogutud andmete säilitamisel juhindume õigusaktides sätestatud tähtaegadest.

 

Andmete edastamine

Haiglale normatiivaktidega pandud kohustuste täitmiseks edastame raviga seotud andmed:

 • teistesse andmebaasidesse -  meditsiiniinfosüsteemi (elektrooniline haiguslugu) ja haiguste registritesse;
 • asutustest - Eesti Haigekassale Teie raviga seotud kulude arvutamiseks,
 • teistesse asutustesse ja registritesse, kui see kohustus tuleneb normatiivaktidest

 

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse haigla dokumendihaldussüsteemis. Kirjavahetusele eraisikutega on kehtestatud üldine juurdepääsupiirang, sest kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi soovib tutvuda kirjavahetusega või mõne eraisiku dokumendiga, peab ta esitama haiglale teabenõude.Teabenõude saamisel vaatame, kas soovitud dokumente on võimalik väljastada või saab neid väljastada osaliselt. Osalise väljastamise korral varjame Teie isikuandmeid, mille töötlemiseks päringu esitajal ei ole õigust, et vältida üleliigsete andmete väljastamist. Juurdepääsupiirangute kehtestamise võimalikud alused on kirjas  Avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule väljastame Teiega seotud dokumente ja andmeid nendele asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid saada  (nt. politsei, kohus, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi korral jne).

Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud kirjaga tavaposti või krüpteeritud kujul e-posti teel.Vastavatele asutustele edastame dokumendid võimaluse korral turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Kirjavahetust eraisikutega säilitame reeglina seitse aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Valvekaamerad

Haiglasse paigaldatud turvakaameraid kasutatakse kahel eesmärgil:

 • inimeste kaitseks, samuti ohuolukorrale reageerimiseks, vara säilimisele ohtlike olukordade vältimiseks või isiku tuvastamiseks, kes on süüdi õigusrikkumises ja kahju tekitamises vara kahjustamise korral.

 

Valvekaamerad - need on haigla hoonete välisseintele või siseruumidesse paigaldatud kaamerad, mis edastavad pilti reaalajas, salvestavad seda ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Heli salvestamine ja konkreetse inimese jälgimine turvakaamerate abil on keelatud - jälgida võib ainult teatud territooriumi (nt ruumi või õueala) ja sellel toimuvat.

 

Turvakaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad saadud andmeid tahtmatu või lubamatu jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Juurdepääs turvakaamera salvestistele on piiratud haigla töötajate ringil. Salvestisi võib haiglast väljapoole üle anda või neile ligi pääseda üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politsei nõudmisel). Turvakaamera salvestisi säilitatakse 15 kuni 30 kalendripäeva. Pärast selle tähtaja möödumist kustutame salvestised andmete kustutamise funktsiooniga või uute andmete salvestamisega vanade andmete peale - sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

 

Kaamerate kasutamisest haiglas teavitatakse kaamera kujutisega varustatud siltidega.

Kaameratega seotud küsimustes võite pöörduda haigla telefonil 35 71 835 või e-posti aadressil kantselei@narvahaigla.ee .

Isikuandmetega seotud rikkumine

 • Kui meie haiglas esineb isikuandmetega seotud rikkumist ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Teie õigustele ja vabadustele, teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et lahendada kohe rikkumisega seotud küsimus ja vältida edasisi rikkumisi.
 • Kui isikuandmetega seotud rikkumise tagajärjel tekib tõenäoliselt tõsine oht Teie õigustele ja vabadustele, teavitame sellest ka teid. Teavitamise eesmärk on anda teile võimalus ise rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid tekkinud olukorra leevendamiseks.

 

Teie enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus:

 • tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud;
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad; nõuda nende isikuandmete kustutamist;
 • nõuda nende isikuandmete kustutamist, mille kasutamiseks meil puudub seaduslik alus;
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiranguid (nt selleks ajaks, kui kontrollitakse Teie isikuandmete õigsust);
 • esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta.

 

Selleks esitage meile vastav päring, mis on allkirjastatud omakäeliselt või digitaalselt. Päringu saab esitada kohapeal - haigla kantseleis - või saata postiga aadressil Haigla 7, Narva, või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil  kantselei@narvahaigla.ee .

 

Vastame Teie esitatud päringule esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame paberkandjal või elektrooniliselt, vastavalt Teie valikule. Kui meil on põhjendatud kahtlus päringu esitaja isikusamasuse kohta, võime nõuda täiendava teabe esitamist päringu esitaja isikusamasuse tuvastamiseks.

 

Me keeldume rahuldamast palvet andmetega tutvuda, kui see võib:

 

 • puudutada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustada riigi julgeolekut;
 • takistada või kahjustada kuriteo toimepanemist, kuriteo lahendamist, kuriteo menetlemist või karistuse täideviimist.

 

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Kui leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega haigla andmekaitsespetsialisti poole või Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari tn 39, 10134 Tallinn, el. post:info@aki.ee) .

Narva Haigla teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

 

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada