×
Otsing

Euroopa Liidu toetusega projektid

Projekt nr 1: Narva integreeritud heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskus

Projekti eesmärk
Toetuse andmise eesmärk on tagada kvaliteetsed ja kättesaadavad ning sotsiaalteenustega integreeritud tervishoiuteenused Narva haigla tõmbepiirkonna elanikele. Projekti eesmärk on rajada haigla taristusse uus korpus, kuhu koondatakse diagnostika ja ravi, ambulatoorse vastuvõtu ruumid ja palatiosakonnad.


Projekti sisu
Kaasaegsete ravitingimuste tagamiseks rajatakse uus korpus, mis nii ruumilahenduse, tehnosüsteemide kui ka sisseseade poolest võimaldab pikemas perspektiivis tagada ligipääsetava ja kaasaegse integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamise Narva haigla piirkonna elanikele.

Haigla taristusse lisanduv korpus rajatakse uusehitusena aadressile Haigla 5, Narva. Rajatav korpus ühendatakse olemasolevate hoonetega (Haigla 5, Haigla 1 ja Haigla 3) maa-aluse tunneli kaudu. Rajatav korpus on kavandatud neljakorruselise hoonena, millele lisandub kelder. Rajatavasse korpusesse on planeeritud diagnostika- ja raviteenused, sealhulgas eriarstide ambulatoorne vastuvõtt, funktsionaalne diagnostika, kirurgia, traumatoloogia, ortopeedia, uroloogia, üldkirurgia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia.


Projekti tulemus
Projekti tulemusena valmib kaasaegne haiglakorpus, mis on kooskõlas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusega „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ ning mis koostoimes olemasolevate hoonetega moodustab kaasaegse integreeritud tervise- ja heaoluteenuste osutamise keskuse, koondades nii esmatasandi tervishoiuteenuste kui ka aktiivravi ja sotsiaalteenuste osutamise.

 

Keskuse üksuste paigutusel, omavaheliste seoste loomisel ja sisemisel paigutusel võetakse arvesse olemasolevad probleemkohad ning luuakse haigla funktsionaalsetest lahendustest tulenev lahendus, mis toetab maksimaalselt kiiret ja tõhusat integreeritud tervishoiu- ja heaoluteenuste osutamist ja ressursside säästlikku kasutamist ning võimaldab osutada kaasaegseid integreeritud teenuseid patsientidele ja kaasajastatud töötingimusi personalile.


Projekti sihtrühm
Sihtrühm on Narva haigla piirkonna elanikud.

 

Projekt nr 2: Narva integreeritud heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskuse
energiatõhusus

Projekti eesmärk
SA Narva Haigla olemasoleva haiglahoone rekonstrueerimise eesmärk on suurendada energiatõhusust ning muuta see kaasaegseks kestliku arengu ja energiaga tervishoiuasutuseks, mis koostoimes teiste hoonetega moodustab integreeritud heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskuse, pöörates erilist tähelepanu taastuvenergiaallikate kasutamisele, energiatõhususe edendamisele ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele.


Projekti sisu
Projekti tegevus hõlmab SA-le Narva Haigla kuuluva olemasoleva hoone aadressil Haigla 1, Narva energiatõhususe suurendamist (edaspidi Haigla 1). Haigla 1 hoonesse koondatakse aktiivravi kõrval esmatasandi tervisekeskus ja erinevad sotsiaalteenused, mis võimaldab loobuda olemasolevast amortiseerunud polikliinikuhoonest.


Rekonstrueerimise käigus uuendatakse nii hoone soojustust kui tehnosüsteeme, sealhulgas paigaldatakse päikesepaneelid, mis muudab hoone kaasaegsemaks ja energiatõhusamaks. Lisaks luuakse uusi sisearhitektuurseid lahendusi, et võimaldada paindlikumat ja ligipääsetavamat ruumiplaneeringut ning tuua valgus hoone siseosasse. Ligipääsetavama ruumiplaneeringu loomisel
arvestatakse kõigi nelja peamise puudeliigi (nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja intellektipuue) vajadusi.


Projekti tulemus
Projekti tulemusena on rekonstrueeritud Haigla 1 hoone. Kaasajastatud taristu on energiatõhusam, keskkond toetab integreeritud teenuste osutamist ja soodustab parema tervisetulemi saavutamist. Kasvuhoonegaaside heitkogused on vähenenud 1449,5 tonnilt CO2 ekvivalenti aastas 1047,5 tonnile CO2 ekvivalenti aastas ja primaarenergia aastane tarbimine 4273 MWh-lt 3089 MWh-le.


Projekti sihtrühm
Sihtrühm on Narva haigla piirkonna elanikud.

 

 

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada