×
Otsing

Kaebuste menetlemise kord

Lugupeetud patsiendid

Probleemide või kaebuste tekkel soovitame tutvuda allpool toodud SA Narva Haigla ettepanekute ja kaebuste menetlemise korraga.

 

Ettepanekute ja kaebuste menetlemise kord SA Narva Haiglas

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesoleva ettepanekute ja kaebuste menetlemise korra eesmärgiks on informatsiooni kogumine teenuste kvaliteedi kohta SA Narva Haiglas ja selle parendamine, patsientide kaasamine ja rahulolu tagamine ning kaebuste ja ettepanekute võimalikult kiire läbivaatamine ja lahendamine.

1.2 SA Narva Haigla tagab ettepanekutes ja kaebustes delikaatsete isikuandmete kaitse.

1.3 Anonüümsed kaebused esitatakse informatsiooniks SA Narva Haigla ülemarstile, kes otsustab menetlemise korra.

1.4 (asutuse sisekasutuseks) 

1.5 Kaebuste lahendamise eest SA Narva Haiglas vastutab ülemarst. Vajadusel kaasatakse asutusesiseselt teisi töötajaid. Ettepanekutega, millega kaasnevad finantskohustused tegeleb  SA Narva Haigla juhatuse liige.

1.6 Kirjalikud ettepanekud ja kaebused lahendatakse mitte rohkem kui 30 kalendripäeva jooksul.

1.7 Juhul, kui kaebuse esitaja ei ole lahendusega rahul, on tal võimalus ja õigus pöörduda Tervisekassa piirkondliku struktuurüksuse või Tervishoiuameti järelvalveosakonna poole.

 

2. SUULISED ETTEPANEKUD JA KAEBUSED

2.1 Suulisi ettepanekuid ja kaebusi lahendab SA Narva Haigla kliinikute või struktuurüksuste juhataja oma pädevuse piires ja kui vestluse käigus ei õnnestu probleemi lahendada, siis palutakse esitada ettepanek või kaebus kirjalikult.

2.2 Kõikidest suulistest kaebustest tuleb informeerida ülemarsti kirjalikult koos probleemi kirjelduse ja leitud lahendusega.

 

3. KIRJALIKUD ETTEPANEKUD JA KAEBUSED

3.1 Kirjalikud kaebused ja ettepanekud registreerib haigla kantselei sekretär dokumendiregistris.

3.2 Kõikide kaebuste alusel viiakse läbi ametkondlik sisejuurdlus.

3.3 - 3.4  (asutuse sisekasutuseks) 

3.5 Kirjalikud ettepanekud või kaebused lahendab SA Narva Haigla ülemarst või SA Narva Haigla juhatuse liikme poolt volitatud isik.

3.6 Kirjalikele ettepanekutele või kaebustele ei vasta juhul kui:

- Esitanud isikut ei ole võimalik kindlaks teha;

- Puuduvad esitanud isiku sideandmed;

- Esitanud isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ei soovi ettepanekule või kaebusele vastust;

- Ettepaneku või kaebuse sisu ei ole loetav või arusaadav.

3.7 Kirjalikud ettepanekud või kaebused on õigus esitada vastaval vormil endapoolt valitud ühe järgneva suhtluskanali kaudu:

- SA Narva Haigla kliinikutes ja struktuurüksustes asuvad kaebuste ja ettepanekute kastid;

- e-post: kantselei@narvahaigla.ee;

- e-koduleht: narvahaigla.ee;

- postiaadress: Haigla 7, Narva 20104 või tuua tööpäeviti kl.08.00-16.00 haigla kantselei sekretärile;

3.8 Kirjaliku kaebuse või ettepaneku esitaja on kohustatud kaebuse või ettepaneku esitamisel välja tooma:

- kaebuse esitaja isiku- ja kontaktandmed (ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ja sünnikoha, elukoha aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi).

-kaebuse esitamise kuupäeva;

-kaebuse aluseks olevad asjaolud, millega seonduvalt kaebus esitatakse;

-kaebuse põhjendused.

 

Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada