×
Поиск

Порядок организации поставок в SA Narva Haigla.

18 мая 2021

SA Narva Haigla hankekord

 1. Üldsätted
  • Käesoleva SA Narva Haigla hankekord (edaspidi Kord) reguleerib organisatsioonisiseselt hankimise ja riigihangetega seonduvat;
  • Käesoleva Korraga reguleeritakse asjade ostmist, teenuste tellimist või ehitustööde tellimist Hankija poolt kuni piirmääradeni ning määratakse hanke valdkonna eest vastutavad isikud;
  • Hankemenetlustes, mille eeldatav maksumus ületab piirmäära, juhindutakse Riigihangete seadusest;
  • Käesolevas korras kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
   • hankija on SA Narva Haigla;
   • hange on asja ostmine, teenuse tellimine või ehitustöö tellimine Hankija poolt;
   • pakkuja on Riigihangete seaduse tähenduses riigihankes hankijale pakkumuse või esialgse pakkumuse esitanud ettevõtja;
   • register on Riigihangete Register;
   • hankija vastutav isik on isik kas:
    • SA Narva Haigla töötaja, kes:
     • ametikohustuse täitmise käigus vastutab eelarve täitmise eest nii vastuvõetud eelarve kehtivuse ajal, kui ka uue eelarve koostamise perioodil,
     • kes koostab dokumentatsiooni ning korraldab hankeid hankeplaani ja SA Narva Haigla juhatuse otsustega vastavuses,  
     • kellel on õigus allkirjastada või SA Narva Haigla nimel suunata juhatusele allkirjastamiseks hankedokumendid (otsused, hanketeated jne);
     • kes kontrollib hankelepingut ja tagab hankelepingu täitmist, seal hulgas kontrollib tähtaegadest kinni pidamist ja hangete mahtu, partnerite lepingukohustuste täitmist, õigeaegselt teavitab juhatust lepingu täitmisega seotud probleemidest ning pretensiooni menetlemiseks annab dokumendid üle juristile.

 

 • kes tegutseb hankijaga sõlmitud tsiviilõigusliku lepingu alusel ning kelle kompetentside olemust ja rakendamist on kirjeldatud lepingus

 

 • Huvide konflikt on olukord, kus töötajal, juhatuse liikmel või muul pädeval hankija esindajal või hankija nimel tegutseval isikul, kes on kaasatud hanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle hanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena;

 

 • hanke ettevalmistamise ja korraldamise eest vastutavad ja/või hanke ettevalmistamisse ja korraldamisse kaasatud SA Narva Haigla töötajad on kohustatud:

1.6.1.1. õigeaegselt teavitama tööandjat asjaoludest, mis viitavad huvide konfliktile;

1.6.1.2. andma Registris kinnituse selle kohta, et hankekomisjoni liikmena tal puudub huvide konflikt.

 • Regulaarne hange on perioodiliselt korduv Hankija igapäevaseks majandustegevuseks vajalikke asjade või teenuste ostmine.
 • Mitteregulaarne hange/ühekordne ost on selliste asjade või teenuste ostmine, mille soetamine ei ole regulaarne ning mille vajadust hinnatakse Hankija eelarve koostamisel.
 • SA Narva Haigla staatus on avaliku sektori hankija (RHS § 5 lõike 2 punkt 4).
 • Hangete läbiviimisel järgitakse, sõltumata hanke staatusest, järgmisi põhimõtteid:
  • hankija tegutseb läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt;
  • hankija kohtleb kõiki pakkujaid võrdselt ning pakkujatele seatavad piirangud ja kriteeriumid peavad olema hanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
  • hankija tagab konkurentsi efektiivse ärakasutamise hankel;
  • hankija väldib konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
  • hankija kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt, sõlmib lepingu parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel ning viib riigihanke läbi mõistliku aja jooksul.
 • Kord kinnitatakse SA Narva Haigla juhatuse käskkirjaga. Hankekord on avalik dokument. Kantselei avaldab hankekorra SA Narva Haigla veebilehel viivitamata pärast hankekorra kehtestamist.
 • Korda muudetakse SA Narva Haigla juhatuse käskkirjaga ning muudatused avalikustatakse pärast kinnitamist;
 • Hanke piirmäärad ilma käibemaksuta on sätestatud RHS §-s 14 ning on toodud käesoleva korra Lisas 2.

 

 1. Hangete korraldamine

 

2.1. hangete korraldamise aluseks on eelkõige juhatuse otsusega kinnitatud hankeplaan;

2.2. hankeplaani väliseid hankeid korraldatakse vajaduse ilmnemisel kooskõlastatult juhatusega;

2.3. Registri vahendusel korraldatavad hanked peavad ennem hanke alustamist olema kooskõlastatud vastutava isiku, hankespetsialisti ja juristi poolt. Hanke kooskõlastus antakse digitaalselt Registris;

2.4. Registri vahendusel korraldatavate hangete otsused ja protokollid koostatakse Registris ning need peavad olema kooskõlastatud vastutava isiku, hankespetsialisti ja juristi poolt. Otsuste ja protokollide kooskõlastus antakse digitaalselt Registris;

2.5. alla piirmäära (vt.lisa 2)   jäävate hangete päringud, pakkumused, lepingud, aktid, arved jm dokumendid peavad olema digitaalsed ning need arhiveeritakse;

2.6. hanked, millel puudub konkurents, korraldatakse kas hinnapäringu, väikehanke või väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena;

2.7. kiireloomuliste hangete korral kooskõlastab menetluse vajaduse ja menetlusliigi juhatus;

2.8. Registri vahendusel korraldatavate ühekordsete  hangete täitmisdokumendid (lepingud, aktid, arved, maksekorraldused) peavad olema digitaalsed ja arhiveeritakse Registris konkreetse hanke sisedokumentide koosseisus. Vastava dokumentatsiooni komplekteerimise kohustus on vastutaval isikul.

 

 1. Asja ostmine ning teenuse ja ehitustöö tellimine

 

 • Hanke menetlusliik on sõltuvalt hanke piirmäärast sätestatud RHSi §14 ning käesoleva korra lisas 2.
 • Hanke eeldatav maksumus (RHSi §-d 23-25)

3.2.1. määratakse lähtudes hanke alustamiseks registrile teate esitamisele vahetult eelneva aja keskmisest turuhinnast või määratakse varasemate hankija või teiste juriidiliste isikute kogemuste alusel, mis olid saadud analoogilistes hangetes osalemisel;

3.2.2. maksumuse hulka arvestatakse võimalikud tarnekulud (transpordikulud, aktsiisid, garantiiteenindus, hankija personali koolitus jne) - arvestatakse käibemaksuta.

 1. Alla piirmäära jäävate hangete korraldamine

4.1. Kui hanke eeldatav maksumus on väiksem kui Lisas 2 näidatud, ei ole pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine nõutav. Hanke eest vastutav isik on kohustatud valima asja, teenuse, ehitustöö või sotsiaalteenuse majanduslikult soodsama hinnaga arvestades konkureerivaid pakkumusi asja, teenuse, ehitustöö või sotsiaalteenuse turul ning tagama SA Narva Haigla rahaliste vahendite otstarbekat ja säästlikku kasutamist; 

4.2. Kui hanke eeldatav maksumus on lisas 2 näidatud vahemikus, peab olema Registri vahendusel teostatud väikehange või küsitud hinnapäringud reeglina kolmelt pakkujalt;

4.3. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine

Hankija võib kirjalikult otsustada lükata põhjendatult tagasi kõik pakkumused kui

 • kõigi pakkumuste maksumus ületab eeldatavat lepingu maksumust;
 • hankija nägi hanke alusdokumentides ette kõikide pakkumuste tagasilükkamise võimalust ja nõudis pakkuja kinnitusi pakkuja vastavuse kohta objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, ning antud kriteeriumide puudumine leidis aset.

 

4.4. Hankelepingu sõlmimiseks (välja arvatud väikehange)  koostab vastutav isik ja esitab juhatusele kinnitamiseks motiveeritud ametikirja koos pakkumus(t)ega, milles selgitab:

4.4.1. kaupade/teenuste hankimise ja ehitustööde tellimise vajadust,

4.4.2. hanke tähtaega,

4.4.3. kindla pakkuja pakkumuse valimise põhjust,

4.4.4. esitatud pakkumused.

 

 1. Lihthange

5.1. Vastutav isik avaldab hanketeate registris ja teeb kättesaadavaks hanke alusdokumendid. Hanketeate vorm on toodud Registri veebilehel.

Vastutav isik ja jurist vormistavad ja allkirjastavad pakkumuste avamise protokolli riigihangete registri e-keskkonnas. Kui vastutaval isikul või juristil on eriarvamus hankemenetluse protseduuri, dokumentide kontrollimise või pakkumuste hindamise kohta peatatakse protseduur kuni juhatuse otsuse tegemiseni.

5.2. Vastutav isik koostöös hankija spetsialistidega, sealhulgas  juristiga:

5.2.1. koostab hanke alusdokumendid (RHSi §-d 77, 81, 82), seal hulgas hankeobjekti tehniline kirjeldus, kvalifikatsiooni ja vastavuse tingimused, pakkumuste hindamise tingimused, nõuded alltöövõtjatele, hankelepingu projekti;

5.2.2. esitab hanke alusdokumendid juhatuse liikmele kinnitamiseks;

5.2.3. sisestab Registrisse hanke alusdokumendid;

5.2.4. korraldab hankemenetlusega seotud toiminguid ja sisestab Registrisse hankega seotud dokumendid;

5.2.5. vastab huvitatud isikute ja pakkujate küsimustele;

5.2.6. esitab Registrisse hankelepingu sõlmimise ja täitmise teate.

5.2.7. Hanke alusdokumente koostatakse nii eesti kui ka vene keeles. Ametlikuks  on eestikeelne tekst.

5.3. Asjade/teenuste/ehitustööde tehniline kirjeldus (RHSi §-d 87-89) on selle hankeobjekti täpne tehniline kirjeldus, mida hankija kavatseb soetada:

 

5.3.1. Tehniline kirjeldus võib sisaldada samuti plaane, jooniseid, ekspertide soovitusi ning ökoloogilisi nõudeid, nõudeid hankeobjekti kvaliteedile ja konstruktsioonidele, kasutusomadustele ja ohutusele, gabariitidele jne.

5.3.2. Tehniline kirjeldus võib sisaldada hanke sortimenti, erinõudeid, vastavust standarditele jne.

Nõuded ehitustööle sisaldavad samuti nõudeid materjalile, toodetele, markeerimisele, pakendile; objekti maksumusega ja projekteerimisega seotud ettekirjutusi, katse-, järelevalve- ja vastuvõtu tingimusi, nõudeid kasutusjuhenditele; ehitamise tehnoloogiat ja tehnilisi tingimusi.

 

5.4. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine

Hankija võib kirjalikult otsustada lükata põhjendatult tagasi kõik pakkumused kui

5.4.1. kõigi pakkumuste maksumus ületab eeldatavat lepingu maksumust;

5.4.2. hankija nägi hanke alusdokumentides ette kõikide pakkumuste tagasilükkamise võimalust ja nõudis pakkuja kinnitusi pakkuja vastavuse kohta objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, ning antud kriteeriumide puudumine leidis aset

5.5. Majanduslikult soodsam pakkumus valitakse madalaima hinna kriteeriumi alusel. Kui lisaks eeltoodule on tähtsad ka teised kriteeriumid (tehnilised näitajad, kogemus, garantiiaeg jne), siis need kriteeriumid ja pakkumuse hindamise kord näidatakse ära hanke alusdokumentides.

5.6. Pärast hankemenetluse lõpetamist ja hankelepingu sõlmimise teate esitamist Registrisse saadavad vastutavad isikud asutuse kantseleisse arhiveerimiseks ja säilitamiseks kõik hankega seotud dokumentide originaalid s.o hanke alusdokumendid, pakkujate dokumendid, protokollid, hanketeated, hankedokumentidega seotud küsimusi ja vaidlusi kajastav kirjavahetus paberkandjal või e-vormis. Dokumendid antakse üle vastutava isiku koostatud akti alusel kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb vastutava isiku kätte, teine kantseleisse.

SA Narva Haigla dokumentide säilitamise tähtajad on sätestatud kehtivas SA Narva Haigla korras.

 

 

 1. Riigihange

6.1. hankemenetlus on riigihanke korraldamine Riigihangete seaduse 2. peatükis sätestatud korras

Vastutav isik vormistab riigihanke käskkirja, millele märgitakse riigihanke eesmärk, hankemenetluse tähtajad ja hankija komisjoni koosseis. Komisjoni liikmed e-vormis kontrollivad pakkujate pakkumusi. Kui hankekomisjoni liikmel on eriarvamus hankemenetluse protseduuri, hankedokumentide kontrollimise või pakkumuste hindamise kohta peatatakse protseduur kuni juhatuse otsuse tegemiseni.

6.2. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on reeglina madalaim hind. Kui lisaks madalaima maksumusega pakkumusele on tähtsad ka teised kriteeriumid (tehnilised näitajad, kogemus, garantiiaeg jne), siis need kriteeriumid ja pakkumuse hindamise kord näidatakse ära hanke alusdokumentides

6.3. Vastutav isik avaldab registris hanke alusdokumendid. Hanketeate vorm on toodud Registri veebilehel

Vastutav isik koostöös spetsialistidega, sealhulgas juristiga:

6.3.1. koostab hanke alusdokumendid (RHS §-d 77-82), seal hulgas hanke objekti tehniline kirjelduse, kvalifitseermis- ja vastavustingimused, pakkumuste hindamise tingimused, nõuded alltöövõtjatele, lepingu projekt;

6.3.2. esitab hanke alusdokumendid juhatuse liikmele kinnitamiseks;

6.3.3. sisestab riigihangete registrisse hanke alusdokumendid;

6.3.4. korraldab hankemenetlust ja vormistab Registris vastavaid dokumente;

6.3.5. vastab huvitatud isikute ja pakkujate küsimustele;

6.3.6. esitab Registris hankelepingu sõlmimise ja täitmise teate

Hanke alusdokumendid koostatakse eesti keeles.

 

6.4. Asjade/teenuste/ehitustööde tehniline kirjeldus (RHSi §-d 87-89) on hankija soovitud hankelepingu eseme täpne tehniline kirjeldus.

Tehniline kirjeldus võib sisaldada samuti plaane, jooniseid, ekspertide soovitusi ning ökonõudeid, nõudeid hankeobjekti kvaliteedile ja konstruktsioonidele, kasutusomadustele ja ohutusele, gabariitidele jne.

Tehniline kirjeldus võib sisaldada hanke sortimenti, erinõudeid, vastavust standarditele jne.

Nõuded ehitustööle sisaldavad samuti nõudeid materjalile, toodetele, markeerimisele, pakendile; objekti maksumusega ja projekteerimisega seotud ettekirjutusi, katse-, järelevalve- ja vastuvõtu tingimusi, nõudeid kasutusjuhenditele; ehitamise tehnoloogiat ja tehnilisi tingimusi.

 

6.5. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine

Hankija võib kirjalikult otsustada lükata põhjendatult tagasi kõik pakkumused kui

 • kõigi pakkumuste maksumus ületab eeldatavat lepingu maksumust;
 • hankija nägi hanke alusdokumentides ette kõikide pakkumuste tagasilükkamise võimalust ja nõudis pakkuja kinnitusi pakkuja vastavuse kohta objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, ning antud kriteeriumide puudumine leidis aset.

 

6.6. Pärast hankemenetluse lõpetamist ja hankelepingu sõlmimise teate esitamist hangete registrisse saadavad vastutavad isikud asutuse kantseleisse arhiveerimiseks ja säilitamiseks kõik pakkumuse esitamise ettepanekuga seotud dokumentide originaalid s.o hanke alusdokumendid, pakkujate dokumendid, protokollid, hanketeated, hankedokumentidega seotud küsimusi ja vaidlusi kajastav kirjavahetus paberkandjal või e-vormis. Dokumendid antakse üle vastutava isiku koostatud akti alusel kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb vastutava isiku kätte, teine kantseleisse.

SA Narva Haigla dokumentide säilitamise tähtajad on sätestatud SA Narva Haigla kehtivas korras.

 1. Hangete planeerimine järgmiseks kalendriaastaks

7.1. RHS sätestatud hangete planeerimise, asjade ja teenuste soetamisviisi määramise ning hankemenetluse läbiviimise tingimustele esitatavate nõuete täitmiseks kehtestatakse SA Narva Haigla regulaarsete hangete plaan kalendriaasta jooksul ja mitteregulaarsete hangete/ühekordsete ostude plaan kalendriaastas hankija vastuvõetud eelarve kohaselt.

Hankeplaane koostatakse vastutavate isikute ettepanekul lähtudes sõlmitud hankelepingute kehtivusajast, investeerimisvajadusest ja muudest objektiivsetest põhjustest.

7.2. Vastutavate isikute ettepanekud hankeplaani koostamiseks:

7.2.1. Ettepanekud koosnevad kõikidest eeldatavatest hangetest s.o riigihanked, lihthanked, pakkumuse esitamise ettepanekud. Hangete maksumused on orienteeruvad ja ei sisalda käibemaksu.

7.2.2. Vastutava isiku ettepanekusse tuleb märkida järgmine teave:

7.2.2.1. planeeritavad riigihanked ja hanked lähtudes RHSi nõuetest (Lisa 3);

7.2.2.2. hankelepingu eeldatavad maksumused;

7.2.2.3. hankelepingute eeldatavad tähtajad;

7.2.2.4. hangete läbiviimise tähtajad.

7.3. Regulaarsete hangete ettepanekud järgmiseks eelarveaastaks esitatakse juhatusele kuni jooksva aasta 01. detsembrini. Ettepanekute koostamisel arvestavad vastutavad isikud olemasolevate lepingu tähtaegu, tagavad lepinguliste suhete järjepidevust.

Regulaarsete hangete plaan kinnitatakse juhatuse käskkirjaga.

 

7.4. Mitteregulaarsete hangete/ühekordsete ostude ettepanekud järgmiseks eelarveaastaks esitavad vastutavad isikud juhatusele 01. detsembriks;

Jooksval kalendriaastal soetamiseks ettenähtud seadmete loetelu vaadatakse läbi juhatuse, ülemarsti, kliinikute juhatajate, pearaamatupidaja-finantsosakonna juhataja ja töökeskkonna spetsialisti ühisel koosolekul. Kooskõlastatud loetelu lisatakse mitteregulaarsete hangete loetellu, kinnitatakse juhatuse käskkirjaga reeglina pärast eelarve kinnitamist.

 

7.5. Vastutavad isikud korraldavad regulaarsete hangete menetlust selliselt, et tagada hankelepingute järjepidevus.

 

7.6. Regulaarsete ja mitteregulaarsete hangete/ühekordsete hangete plaani kinnitab juhatus.

7.7. Vastutav isik tagab hankeplaani täitmise. Kui hanke väljakuulutamine jääb ära või ajaliselt hilineb, siis vastutav isik esitab juhatusele selgituse koos ettepanekuga hankeplaani muutmiseks. Kui majandustegevuse käigus muudetakse hankeplaani, kinnitatakse muudatused juhatuse käskkirjaga.

7.8. Hankeplaan, milles sisalduvad Registri vahendusel korraldatavad hanked, on avalik. Kantselei avaldab hankeplaani hankija veebilehel viivitamata pärast hankeplaani kehtestamist ning hankeplaani muudatused pärast juhatuse kinnitamist;

7.9. Hankeplaan, milles sisalduvad kõik kalendriaastas teostatavad hanked (sh alla piirmäära jäävad), on organisatsioonisisene töödokument ega ole avalik;

7.10. Hankija kodulehel avaldatava hankeplaanis märgitakse järgmine teave:

7.10.1. kavandatavad riigihanked, hanked Riigihangete seaduse nõuetest lähtuvalt;

7.10.2. hankemenetluse korraldamise aeg.

7.11. Hankeplaani muutmist kinnitatakse juhatuse käskkirjaga. Kantselei avaldab hankeplaani muudatuse hankija veebilehel viivitamata pärast selle kinnitamist.

 

 

 

 

Lisa 1

Hanke eeldatava maksumuse määramise reeglid

 

Hanke objekt: üür, rent, liising

Tähtajaline hange (kuni 12 kuud kaasa arvatud, üle 12 kuu)

Lepingueseme eeldatav maksumus kogu hanke vältel

Tähtajatu hange / hankelepingu täitmise tähtaeg on määramata.

Lepingukohane kuumakse х  48.

 

 

Hanke objekt: asjade, teenuste, ehitustööde ostmine

Regulaarne hange

(reeglina perioodiliselt korduv asjade või teenuste hange).

Samalaadse hanke/hangete üldmaksumus eelmise 12 kuu eest.

 

Hanke objekt: asjade, teenuste, ehitustööde ostmine

Ühekordne hange

(reeglina perioodiliselt mittekorduv asjade või teenuste hange)

Maksumus kas vastab turu-uuringu ja keskmise turuhinna arvutamisele või määratakse varasemate hankija või teiste juriidiliste isikute kogemuste alusel, mis olid saadud analoogilistes hangetes osalemisel.

 

Hanke objekt: finantsiseloomuga teenuste soetamine

Kindlustusteenuse hankelepingu alusel makstav kindlustusmakse ja muud tasud.

Panga- ja finantsteenuste hankelepingu alusel makstavad teenustasud ja intress.

 

Hanke objekt: teenuste hankimine (üldmaksumus ei ole lepingus määratud)

Tähtajaline hankeleping, mille tähtaeg on kuni 48 kuud kaasa arvatud

Hankelepingu eeldatav kogumaksumus selle kehtivusaja jooksul.

Tähtajatu hankeleping, mille tähtaeg on pikem kui 48 kuud.

Teenuse osutamise maksumus ühes kuus х 48.

 

Hanke objekt: ehitustööde tellimine

Ehitustööde eeldatav maksumus + ehitustööde tegemiseks vajalike hankijalt pakkujale üleantavate asjade ja osutatavate teenuste eeldatav maksumus üleandmise hetkel.

 

 

Lisa 2

Asjade ostmisel või teenuste tellimisel maksumusega kuni 7000 eurot ei ole pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine nõutav

Ehitustööde tellimisel maksumusega kuni 15000 eurot ei ole pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine nõutav

 

Pakkumuse esitamise ettepanek või väikehange Hanke piirmäär (ilma käibemaksuta) 2021. aastal:

 

Kaupade/teenuste soetamine

 Alates 7000  kuni 30 000 EUR

Ehitustööd

Alates 15 000  kuni 60 000 EUR

 

Lihthange Hanke piirmäär (ilma käibemaksuta) 2021. aastal:

Kaupade/teenuste soetamine

 30 000 EUR  kuni 60 000 EUR

Ehitustööd

 60 000 EUR  kuni 150 000 EUR

 

Riigihange Hankepiirmäär (ilma käibemaksuta) 2021. aastal

Asjade/teenuste soetamine

 60 000 EUR   kuni 214 000 EUR

Ehitustööd

150 000 EUR  kuni 5 350 000 EUR

Sotsiaalteenuste (tervishoiuteenuste) soetamine

alates 300 000 EUR kuni 750 000 EUR

 

Rahvusvaheline riigihange

Asjade/teenuste soetamine

214 000 EUR või enam

Ehitustööd

5 350 000 EUR või enam

Sotsiaalteenuste (tervishoiuteenuste) soetamine

750 000 EUR või enam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 3

Amet

SA Narva Haigla eelarveridade nimetused

Majandusteenistuse juhataja

Kinnisvara, hoonete ja ruumide majanduskulud.

Remondi- ja ehitustööd ja projekteerimine

Inventar, töörõivad, kulumaterjalid.

Sõidukite, v.a kiirabiautod, soetamine ja hooldus.

Toitlustus.

Kontorikulud (büroo, side, rahavedu).

Jäätmekäitlus.

Töökeskkonnaspetsialist, meditsiiniseadmete ja meditsiinitarvikute spetsialist

Meditsiiniseadmed, instrumendid, tarvikud, kulumaterjalid, reaktiivid ja teatud vakutainerid ning süstlad jne

Hooldusteenused, remonditööd.

Töökeskkonna kulud

Apteegi juhataja, proviisor

Apteegikaubad, materjalid, ravimid ja teatud vakutainerid ning süstlad.

Arvutitehnika spetsialist

Infotehnoloogia

Kantselei juhataja

Kontorikulud (büroosekretär; post; reklaam; dokumentide töötlemine; esinduskulud; lilled, kingitused, pärjad)

Vanem meditsiinistatistik

Blanketid

Ülemõde

Deratisatsioon, desinsektsioon, sanitaaranalüüsid.

Erakorralise meditsiini kliiniku juhataja

Kiirabiautode ostmine, hooldamine.

Ülemarst

Tervishoiuteenuste ostmine

Laboriosakonna juhataja

Reaktiivid, laboritarvikud

 

SA Narva Haigla eelarves määratud kulude kasutamise eest vastutavad SA Narva Haigla töötajad

Eelarves määratud aruandealuste kulude kasutamise ja hankeplaani ning hankija otsuste  täitmise eesmärgil korraldab SA-s Narva Haigla töötav vastutav isik hankemenetlusi enda ametikohustuste täitmise käigus nii kinnitatud eelarve kehtivusajal kui ka uue eelarve koostamise ajal.

SA Narva Haigla töötaja viib läbi hankemenetlusi vastutava isikuna hankija kinnitatud tingimustel, omab õigust allkirjastada hankija nimel hankemenetluse dokumente (otsuseid, hanketeateid jne), kontrollib hankelepingut ning tagab hankelepingu täitmist. Vastutav isik esitab juhatusele ettepanekuid hankemenetlust puudutavate otsuste kohta.

Hankeplaani täitmist kontrollib jurist, kontrolli tulemusest teavitab juhatust ja vastutavaid isikuid üks kord kvartalis kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.


Обратная связь

Пожалуйста, проверьте выделенные поля
Отправить