×
Otsing

SA NARVA HAIGLA kuulutab välja kinnisvara võõrandamise

20 august 2017

Kinnisvara aadressil Karja 6d, Narva:
Katastritunnus: 51101:003:0052
Maa otstarve: ühiskondlike ehitiste maa 100%
Pindala: 2 570 m2
Alghind: 1100,00 eurot

 

Võõrandamise tingimused:

1. Ostja kohustub lubama kinnistul juurdesõidutee tasuta ja tähtajatut kasutamist juurdepääsuks kinnistutele aadressidel: Karja 6a ja Karja 6c, Narva. Müüja nõudmisel kohustub ostja 14 päeva jooksul sõlmima notariaalse lepingu tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse lepingu Narva linna kasuks kinnistul asuva juurdesõidutee avalikuks kasutamiseks.

2. Ostja kohustub kasutama omandatavat vara otstarbekohaselt - soojussõlme paigutamiseks ja funktsioneerimiseks - 10 aasta jooksul pärast omandiõiguse kande tegemist kinnistusraamatusse.

3. Ostja kohustub varustama soojusega linna sotsiaalobjekte, mis asuvad aadressil Karja 6a ja Karja 6c, soojusettevõtte - tootja/müüja kehtivate hindade alusel.

4. Ostja saab omandisse soojavarustuse ja soojaveevarustuse võrgud (paiknevad ühes rennis) alates Karja 6d soojussõlmest hooneteni Karja 6a ja Karja 6c, vastavalt 21.03.1999. a teostusskeemile ning samuti kanalisatsiooni ja veevarustuse, vastavalt 02.03.2005. a teostusskeemile.

5. Ostja kohustub hoidma külma ja kuuma veevarustuse võrke, kanalisatsiooni, soojustrassi/soojusvõrku ja soojussõlme töökorras, teostama omal kulul soojusseadmete hooldust ja korrashoidu, tagama vajaduse korral juurdepääsu seadmetele nende hooldamiseks ja remontimiseks.

6. Ostja kohustub hüvitama Narva linnale kulutused soojussõlme renoveerimiseks summas 11 000,00 eurot 30 päeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist.

7. Juhul, kui Ostja rikub mistahes müügilepingust tulenevat kohustust, kohustub ostja maksma lepingutrahvi summas 10 000 eurot. Lepingutrahvi tasumine ei vabasta ostjat müügilepingust tulenevate kohustuste täitmisest. Rikkumisel on müüjal õigus taganeda müügilepingust ja nõuda ostjalt hüvitist kahjude eest.

 

Hoone on ehitatud 1961. aastal, renoveeritud 1993. aastal, ühekorruseline, üldpindala 460,4 m2. Kogu kasutusaja jooksul renoveeriti kütte-, elektri-, ventilatsiooni- ja veevarustuse süsteeme.

Osavõtutasu: 100,00 eurot

Tagatisraha: 500,00 eurot.

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene seaduses kehtestatud kinnisasja valdamise piirangud.
Enampakkumises ei või osaleda isiklikult või esindajate kaudu:
isikud, kes on seotud müügi korraldamise ja läbiviimisega; isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on alustatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus.
Riik ja kohalik omavalitsus vabastatakse osavõtutasu ja tagatisraha maksmisest.

Kirjalikul avalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb SA Narva Haigla kantseleisse aadressil Haigla tn 7, Narva 20104, kuni kella 11:00 28.08.2017. aastal esitada suletud ümbrikus pakkumus.

Ümbrikul esitada järgmine tekst: „Avalik enampakkumine: kinnisvara aadressil Narva, Karja 6d. Hinnapakkumus. Mitte avada enne 28.08.2017. a kell 11:00

Pakkumusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus (avalduse vorm);
pakkumuse hinna konkreetne lõppsumma eurodes, mis on kirjutatud numbrite ja sõnadega (pakkumuse vorm);
registreerimiskaardi, kehtiva põhikirja koopia; vastavalt põhikirjale pädeva organi otsus enampakkumises kehtestatud tingimustel osalemiseks ja esindajale volituste andmiseks (juriidilise isiku osalemisel enampakkumises); koopia passist/ID kaardist (füüsilise isiku osalemisel enampakkumises);
dokumendid, mis kinnitavad esindusõigust (enampakkumises osalemisel esindaja kaudu – volitus ja esindaja passi koopia);
juriidilise isiku osalemisel enampakkumises tuleb esitada pädeva organi otsus enampakkumises osalemiseks ja selleks esindajale volituste andmiseks; volitus, mis kinnitab esindusõigust, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole kantud registreerimiskaardile juhatuse liikmena, ja tema isikut tõendav dokument;
arveldusarve number, selle valdaja nimetus ja panga nimi, et tagastada tagatissumma enampakkumist mitte võitnud osavõtjatele;
maksekorralduse koopia tagatisraha ja enampakkumises osalemise tasumise kohta.
Ostja kannab ostuhinna üle enne müügilepingu sõlmimist notari deposiiti. Enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostusumma tasumisel, ülejäänud enampakkumises osalenutele tagatisraha tagastatakse. Notariaalse müügilepingu sõlmimisel kannab kõik lepingu sõlmimisega seotud kulud ostja.

Tasu enampakkumisel osalemise eest ei tagastata.

Enampakkumises osalemise tasu ja tagatisraha peavad laekuma SA Narva Haigla arveldusarvele ЕЕ722200221018479486 Swedbank hiljemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamist. Selgituses tuleb esitada selle objekti aadress, mille eest summa tasutakse, makse nimetus (osavõtutasu/tagatis).

Müüjal on õigus omal initsiatiivil enampakkumine ära muuta juhul, kui enampakkumise eel sai talle teatavaks asjaolu, mis välistab või teeb ebaotstarbekaks enampakkumisele pandud vara võõrandamise. Enampakkumist võib ära muuta enne pakkumustega ümbrikute avamist. Sellisel juhul tagastatakse osavõtjatele enampakkumises osalemise tasu ja tagatisraha.

 

Esitatud pakkumuste avamine toimub 28.08.2017. aastal kell 11:00

aadressil: Narva, Haigla tn 7, kabinet nr 2.

Ümbrike avamise protseduur on avalik ja sellel võivad osaleda pakkumuse esitanud isikud.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osavõtja, kes pakkus kõrgeima hinna. Juhul kui kaks või rohkem enampakkumises osalenut pakkusid ühesuguse summa, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) päeva jooksul enampakkumise lisavoor. Lisavoor toimub suulises vormis, seejuures on alghinnaks esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.
Enampakkumise läbiviimise tingimustega, võõrandatava vara dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti SA Narva Haiglas aadressil: Narva, Haigla tn 7, kabinet nr 16.

Objekti ülevaatus toimub 24.08.2017 kell 11:00.

Objekti ülevaatuse aja võib kokku leppida tööpäeviti telefonil: 35 71803


Lisainfot saab telefonil 35 71 803 või e-postiga: haigla@narvahaigla.ee 


Saada meile oma teade

Tekkis probleem andmete edastamisega. Vead on esile tõstetud allpool.
Saada