Isikuandmete töötlemine SA Narva Haigla

Lugupeetud patsiendid ja külastajad,

 Isikuandmete kaitse on üheks Euroopa Liidu prioriteediks kodanike õiguste ja vabaduste kindlustamisel. See teema on olnud alati nii Euroopa Liidu kui ka Eesti seadusandjate vaateväljas. Eriliselt aktuaalseks sai isikuandmete kaitse pärast GDPR (Isikuandmete kaitse üldmäärus  (EL) 2016/679б 27.04.2016) jõustumist. SA Narva Haigla isikuandmete kaitse poliitika on koostatud lähtudes Eesti ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitsea lastest õigusaktidest.

 Narva haigla töötleb isikuandmeid järgides konfidentsiaalsuse nõudeid ja hoolitsedes nende ohutuse eest. Soovime, et Te teaksite miks ja millist teavet me kogume, kuidas me seda kasutame ning millised on Teie õigused ja võimalused.

 Isikuandmetena mõistetakse igasugust informatsiooni, mis võimaldab isikut tuvastada, nagu nimi ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoni number, elektronposti aadress, kaardi  identifitseerimisnumber jm.   Konfidentsiaalsed isikuandmed nagu tervise-, geneetilised- ja bioloogilised andmed kuuluvad isikuandmete hulka.

Isikuandmete töötlemise all mõistetakse igasugust tegevust mida isikuandmetega tehakse, sealhulgas nende kogumine, hoidmine, muutmine, kasutamine, edasiandmine jne.

 

 1. Isikundmete töötlemise põhimõtted Narva haiglas.

  

 Tulenevalt Isikuandmete kaitse seadusest töötleb Narva haigla andmeid ainult sellises mahus, mis on vajalik tervishoiuteenuse osutamiseks ja klientide kvaliteetseks teenindamiseks.

 

Isikuandmete kaitseks ja seadusliku töötlemise kindlustamiseks võtab Narva haigla kasutusele  nii organisatsioonilised, füüsilised kui ka informatsioonilise 0hutuse meetmed.

Narva haigla ei väljasta ega anna edasi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selline kohustus tuleneb seadusest või kui selleks on andmete subjekti luba. 

   

2. Milliseid isikuandmeid Narva haigla töötleb?

 

 Suuremalt jaolt on need patsiendi terviseandmed, kontaktandmed ja isikut tuvastavad andmed. Isikuandmeid töödeldakse isiku nõusoleku, seaduse, lepinguliste suhete või eluliselt tähtsa huvi kaitsmise põhjal.

 

3. Millistel eesmärkidel ja juhtudel töötleb Narva haigla teie isikuandmeid?

  

- Te registreerite end vastuvõtule - me töötleme teie nime, isikukoodi ja kontaktandmeid aja broneerimiseks. Selleks, et kindlustada osutatava teenuse kvaliteet siis selleks salvestatakse Teie kõned registratuuri;

- Te poordusite haiglasse - teie isikuandmete töötlemine on vajalik meditsiinilise abi osutamiseks (nii ambulatoorse kui ka statsionaarse);

- haiglasse on sattunud Teie lähedane ja Te tahate saada informatsiooni tema tervise kohta – sel juhul töötleme Teie andmeid selleks, et tuvastada Teie side patsiendiga  ja selleks et, edaspidi oleks võimalus edastada Teile, kui patsiendi lähedasele teavet patsiendi tervisliku seisundi kohta; 

- patsient on osutanud Teile, kui kontaktisikule – me kasutame Teie isikuandmeid, et edastada Teile patsiendiga seotud informatsiooni;

- Te esitate avalduse meditsiiniliste dokumentide väljastamiseks - haigla töötleb Teie isikuandmeid sellisel määral, mis on vajalik Teie identifitseerimiseks ja Teile antava vastuse ettevalmistamiseks;  

- esitate meile taotluse, et saada selgitusi, infokirja või kaebuse – me töötleme Teie isikuandmeid mahus, mis on vajalik, et saada kinnitust Teie poolt kirjeldatud asjaoludele ja selleks, et Teile vastata;

- saadate meile ettepaneku, järelepärimise või tänukirja

-kandideerite meile tööle –  me töötleme Teie poolt esitatud informatsiooni eesmärgiga selgitada välja vakantsele ametikohale sobivaima spetsialisti.

Haigla territooriumil ja ruumides on ohutuse ja kvaliteetse teenuse osutamise tagamiseks paigaldatud videokaamerad. Kaamerate paigaldus kohtadesse on paigaldatud vastavad  teavitussildid.  

 4. Isikuandmete hoidmine

 Isikuandmete säilitamise tähtajad Narva haiglas on määratud õigusaktide alusel. Hoidmistähtaegade möödumisel dokumendid hävitatakse. 

5. Teie õigused  

 Isikuandmete töötlemise suhtes on Teil järgmised õigused:

 - õigus juurdepääsule meie poolt Teie kohta kogutud andmetele. Me edastame Teile andmed ja dokumendid teabenõude saamisel; 

- õigus nõuda ebatäpsete andmete parandamist, kui need on ebapiisavad, mittetäielikud või ebatäpsed.  

 

6. Õiguste kaitse ja kontaktid   

Kõikides küsimustes, mis puudutavad Teie isikuandmete töötlemist võite Te pöörduda meie isikuandmete kaitse töötaja poole elektronposti aadressil:

 haigla@narvahaigla.ee.

Kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel oleme me rikkunud Teie õigusi, siis on Teil õigus esitada kaebus SA Narva Haigla administratsioonile või Andmekaitse inspektsioonile   (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee)