Laste ja noorukite vaimse tervise kabinet


 
2014. aastal avati Norra toetuse programmi “Rahvatervis” raames laste ja noorukite vaimse tervise kabinetid. Kabinettide avamise eesmärk on psühhiaatrilise abi pakkumine lapse elukohale lähemal.
 
Vaimse tervise kabineti teenus on tervishoiuteenus, mille peamiseks sisuks on probleemi täpsustamine ja seisundi hindamine, nõustamine, pere ja tugivõrgustiku liikmete toetamine. Kabinetis pakutavate teenuste sihtgrupiks on lapsed ja noorukid kuni 18. eluaastani, nende vanemad/hooldajad ning lastega tegelevad spetsialistid.
 
Meeskond lähtub oma töös lapse individuaalsusest ja tema paremaid huve arvestades ning teeb koostööd lapse, tema pere ja võrgustikuliikmetega. Kabinetti meeskonna töö hõlmab ka vaimse tervise probleemide ennetamist ning koostööd teiste lapsega tagelevate spetsialistidega.
 
Näidustused kabinetti pöördumiseks:
 
      -    käitumisprobleemid,
-          arenguga seotud probleemid,
-          õpiprobleemid,
-          meeleolu- ja emotsionaalsed probleemid,
-          söömisprobleemid,
-          psühhosomaatilised kaebused.
 
Vastuvõtule võib pöörduda ilma saatekirjata. Vajadusel võib ka eelnevalt helistada ja täiendavat informatsiooni küsida tel. 35 781881, e-mail jelena.kangas@narvahaigla.ee.  
 
Teenus on ravikindlustust omavale isikule tasuta.
 
Vastuvõtule tulekul kindlasti vajalik:
 
-          Isikut tõendav dokument(nii lapse kui ka saatja)
-          Seadusliku esindaja kirjalik nõusolek(kui saatjaks ei ole lapsevanem või muu seaduslik esindaja)
 
Soovitavalt:
 
-          Iseloomustuslasteaiast või koolist
-          Suunamiskiri(selle olemasolul)
 
Lastepsühhiaatrilise sekkumise vajaduse ilmnemisel suunatakse laps/nooruk edasi meeskonnaga koostööd tegevasse regionaalsesse laste ja noorukite vaimse tervise keskusesse. Edasisuunamise põhjuseks võib olla vajadus täiendavateks psüühilise seisundi uuringuteks ja ravi korrigeerimiseks ambulatoorselt või haiglas.
 
Vastuvõtu viis läbi: vaimse tervise õde, psühholoog, sotsiaaltöötja ja psühhiaater.
 
Vaimse tervise õe vastuvõtt:
-          vaimse tervise probleemi selgitamine;
-          vajadusel psühhiaatri vastuvõtule või vaimse tervise probleemidega seotud teenustele suunamine;
-          patsiendi terviseseisundi regulaarne jälgimine ja muutuste hindamine;
-          patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ja juhendamine.
 
Psühholoogi vastuvõtt:
 
-          seisundi hindamine kasutades psühholoogias tunnustatud uurimisvahendeidja –meetodeid;
-          psühholoogiline nõustamine;
-          psühhoteraapia.
 
Sotsiaaltöötja vastuvõtt:
 
-          patsiendi sotsiaalsete mõjurite hindamine;
-          toimetulekuvõime edendamine;
-          info jagamine erinevate sotsiaal- ja tugiteenuste kohta;
-          võrgustikutöö korraldamine.
 
Meeskonna vastuvõtt on ambulatoorne tervishoiuteenus, kus lapse või nooruki seisundi hindamiseks on vaja mitme spetsialisti koostööd.
 
Kabinet asub Narva Haigla polikliinikus (Vestervalli 15, Narva 20303), 3. korrusel, kabinet 301, kabinet 303.
 
Kabinet töötab
Esmaspäev 8.00-16.00
Teisipäev 8.00-16.00
Kolmapäev 8.00-16.00
Neljapäev 10.00-18.00
Reede 8.00-16.00
Vastuvõtt koos psühhiaatriga kolmapäeviti 8.00-10.00
 
Vastuvõtule on võimalik registreerida telefonil 35 71 881, e-mail:  jelena.kangas@narvahaigla.ee. 

  


 Projekt „Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse loomine lastele ja noorukitele“

„Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse loomine lastele ja noorukitele“ on Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna poolt läbiviidav projekt. Projekti eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Ida-Viru Keskhaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

 

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevused tuginevad eelkõige Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. Abi peab olema koordineeritud, pere vajadustele vastav ja elukohale lähedal. Oluline on samaaegne töö nii lapse kui ka pere ja võrgustikuga. Ennekõike on oluline varane märkamine, ennetus ja pidev harimis- ja teavitustöö esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele, lastevanematele ja kõigile teistele lastega töötavatele isikutele. Funktsioneeriva psühhiaatrilise ravimeeskonna eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon.

Projekti tegevused:

  1. Laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine Ida-Viru Keskhaigla ja Narva Haigla juurde.
  2. Personali koolitamine.
  3. Valdkondadevahelise võrgustikutöö edendamine.
  4. Ennetustegevuse planeerimine ja läbiviimine.
  5. Vaimse tervise keskuste töö tutvustamine laiemale avalikkusele.
  6. Uuringute läbiviimine edasise töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Projektipartnerid

  

Kontakt

Aneth Tuurmaa
Projektijuht
Tel +372 5566 1890
E-post
aneth.tuurmaa@kliinikum.ee

http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/ 
https://www.facebook.com/idavirumaavaimsetervisekeskus